Jaki podatek płaci się za drogę wewnętrzną w gospodarstwie?

Bożena Wawrzynowska    |    26 kwietnia 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Czy droga wewnątrz gospodarstwa podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym, czy od nieruchomości?

Odpowiedź: 

W myśl ustawy o podatku rolnym opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Decydujące znaczenie przy ustalaniu podatku, jakim dany grunt zostanie obciążony jest ewidencja gruntów. Zapisy w niej zawarte są dla organu samorządu terytorialnego wiążące. Zgodnie z przepisami prawa użytki rolne są oznaczone następującymi symbolami:
a) grunty orne − R,
b) sady − S,
c) łąki trwałe − Ł,
d) pastwiska trwałe − Ps,
e) grunty rolne zabudowane − Br,
f) grunty pod stawami − Wsr,
g) grunty pod rowami − W,
h) grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – Lzr.

Nieużytki oznaczone są symbolem N
Jeśli zatem w ewidencji gruntów droga oznaczona jest jednym z powyższych symboli, winna być opodatkowana podatkiem rolnym. W przeciwnym przypadku gmina winna wydać decyzję ustalającą wysokość podatku od nieruchomości.

Czy można naprawić zniszczony przez sąsiada dach z jego ubezpieczenia oc jako rolnika?

Bożena Wawrzynowska    |    24 kwietnia 2017    |    Komentarze (1)

Pytanie: Gałąź z drzewa sąsiada spadła na mój dach i wyrządziła szkody. Czy takie szkody podlegają OC rolników? Czy sąsiad za to odpowiada?

Odpowiedź:

Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego (tzw. rolniczego OC) i obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Odszkodowanie to przysługuje również, jeżeli szkoda powstała w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym, będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa rolnego.

Kluczowe dla ustalenia, czy w danym przypadku szkoda objęta jest zakresem ubezpieczenia OC rolników jest to, czy jest ona związana z posiadaniem gospodarstwa rolnego. Jeśli pokrzywdzony wykaże, taki związek to będzie mógł dochodzić wypłaty odszkodowania z oc sąsiada rolnika.

Czy dzierżawca może mieć prawo pierwokupu gruntu rolnego?

Bożena Wawrzynowska    |    19 kwietnia 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Od 9 lat dzierżawię ziemię. Jej właściciel poinformował mnie, że zamierza sprzedać te grunty, pytając czy jestem zainteresowany ich nabyciem. Podobno już podpisał przedwstępną umowę kupna-sprzedaży z innym rolnikiem. Czy mam prawo pierwokupu oraz prawo do zwrotu za naprawy i ulepszenia przedmiotu dzierżawy, gdy ziemię kupi ktoś inny?

Odpowiedź:

W przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy, jeżeli:
– umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną (urzędowo potwierdzoną) oraz była wykonywana co najmniej przez 3 lata, licząc od tej daty, oraz
– nabywana nieruchomość rolna wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy.
Tak wskazuje ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego.

Jeżeli umowa dzierżawy trwała co najmniej 3 lata od dnia jej zawarcia, o treści umowy sprzedaży nieruchomości rolnej zawiadamia się dzierżawcę tej nieruchomości. Ustawa stanowi także, że tego obowiązku nie potrzeba spełniać, gdy nabywcą nieruchomości rolnej są m.in.: jednostka samorządu terytorialnego, Skarb Państwa, czy osoba bliska zbywcy.

Jeżeli zatem przysługuje Panu prawo pierwokupu i nie ma wyłączeń wskazanych powyżej, to właściciel nie może przenieść własności nieruchomości bez zawiadomienia Pana o tym. Być może umowa przedwstępna została zawarta w formie zwykłej umowy pisemnej, a nie aktu notarialnego.

Odnosząc się z kolei do kwestii napraw i ulepszeń, to według kodeksu cywilnego, dzierżawca ma obowiązek dokonywania napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym.

Natomiast kodeks cywilny stanowi, że jeżeli dzierżawca ulepszył rzecz oddaną w dzierżawę, wydzierżawiający, w braku odmiennej umowy, może według swego wyboru albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu, albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego.

Pytanie: Od sąsiada kupiliśmy 2 ha ziemi. W umowie notarialnej jest zastrzeżenie, że grunty nie będą obciążone. Niedługo potem okazało się, że ziemię „obrabia” ktoś inny. Twierdzi on, że zawarł z poprzednim właścicielem umowę ustną. Poprzedni właściciel zaprzecza. Co robić w takiej sytuacji?

Odpowiedź:

Akt notarialny umowy sprzedaży gruntów składa się z wielu oświadczeń stron. Przeważnie właściciel składa oświadczenia dotyczące stanu prawnego nieruchomości, tj. kto jest właścicielem, jaka jest powierzchnia, czy księga wieczysta wykazuje jakieś obciążenia, czy właściciel ma długi, itp. Kupujący natomiast oświadcza, czy jest w związku małżeńskim i do jakiego majątku wejdzie kupiony grunt. Wszystkie oświadczenia, niezależnie od ich wagi i znaczenia, muszą być zgodne z prawdą. Złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą może stanowić przestępstwo, za które – w zależności od skutków, jakie spowodowuje, grozić może nawet kara pozbawienia wolności.

W omawianym przypadku właściciel, oświadczając, że grunt wolny jest od obciążeń, w tym również dzierżawy, mógł popełnić przestępstwo oszustwa. Polega ono na świadomym wprowadzeniu kogoś w błąd w celu uzyskania korzyści majątkowej. Nietrudno sobie wyobrazić, że nabywca, wiedząc o dzierżawie nie zdecydowałby się na kupno ziemi, a przynajmniej na zaproponowaną cenę. Gdyby się okazało, że sprzedający zataił przed nabywcą umowę dzierżawy, temu drugiemu przysługiwać będzie roszczenie o odszkodowanie za poniesione straty, w tym utracone plony. Nabywca będzie miał również prawo rozwiązać ustną umowę dzierżawy w terminach przewidzianych przez kodeks cywilny.

Jeśli jednak rzeczywiście osoba trzecia korzysta z nieruchomości bez zgody poprzedniego właściciela, nowy właściciel może żądać od tej osoby wydania nieruchomości. W przypadku odmowy winien skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

Czy można uzyskać zapłatę za sprzedaż chorego zwierzęcia?

Bożena Wawrzynowska    |    12 kwietnia 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Sprzedałem byka do uboju, ale weterynarz zdiagnozował chorobę dyskwalifikującą do konsumpcji i zwierzę zutylizowano. Czy mogę dochodzić jakichś roszczeń od nabywcy, który z tego powodu nie wypłacił mi należności?

Odpowiedź:

W przypadku sprzedaży zwierząt, podobnie jak przy sprzedaży innych rzeczy, sprzedawca odpowiada wobec kupującego za zgodność towaru z umową. Jeśli zatem byk został sprzedany jako zdrowy, ale po badaniu okazało się, że jest chory i nie nadaje się do uboju, to sprzedający ponosi odpowiedzialność za taki stan rzeczy.

Sprzedający może się jednak zwolnić z tej odpowiedzialności w sytuacji, gdy wykaże, że zwierzę zachorowało po sprzedaży. W praktyce bardzo trudno jest jednak wykazać, że w krótkim czasie pomiędzy odbiorem a ubojem zwierzę ciężko zachorowało. W takim przypadku sprzedawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do kupującego. Takie roszczenia może mieć jednak niestety za to kupujący wobec hodowcy, jeśli okaże się, że choroba zwierzęcia została zatajona.