Jak nabyć własność państwowych gruntów?

Bożena Wawrzynowska    |    25 września 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Jakie czynności muszę podjąć, aby zasiedzieć grunty Skarbu Państwa? Jakie muszę dostarczyć dowody, jakie muszą zostać spełnione przesłanki?

Odpowiedź:

Od 1 października 1990 r. polskie prawo dopuszcza możliwość zasiedzenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Oznacza to, że zasiedzenie nieruchomości państwowych podlega ogólnym regułom nabycia własności nieruchomości w drodze zasiedzenia. Do okresu posiadania takiej nieruchomości posiadacz samoistny może doliczyć sobie okres posiadania przed 1 października 1990 r., jednak nie więcej niż 10 lat (w przypadku dobrej wiary posiadacza) lub 15 lat (w przypadku złej wiary posiadacza). Z dniem 1 października 2005 r. upłynął pierwszy termin potrzebny do zasiedzenia nieruchomości Skarbu Państwa lub gminy przez posiadacza samoistnego w złej wierze. Jeśli ktoś posiadał taką nieruchomość przez 30 ostatnich lat – z mocy prawa staje się jego właścicielem.

Posiadanie ma charakter posiadania samoistnego, jeśli posiadacz włada rzeczą jak właściciel. Konieczne jest zatem wykonywanie faktycznych czynności wskazujących na samodzielny, rzeczywisty, niezależny od woli innej osoby stan władztwa, bez jednoczesnej legitymacji prawnej w postaci prawa własności. Posiadanie takie uzewnętrznia się poprzez np. uprawę ziemi, oddawanie działki w dzierżawę sąsiadom, płacenie za nią podatków, ujawnianie swojego stanu posiadania w ewidencji gruntów.

Zgodnie z kodeksem cywilnym posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od dwudziestu lat jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze. Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze. Zasiedzenie następuje z mocy samego prawa.

Natomiast stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie następuje na podstawie orzeczenia sądowego. W celu stwierdzenia zasiedzenia należy wnieść wniosek do sądu rejonowego (właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości). Łączy się to z opłatą sądową w wysokości 2000 zł. Jednakże zaznaczyć należy, że osoby, których dochody są niskie albo mają kłopoty finansowe, mogą wystąpić o zwolnienie z kosztów sądowych. Z wnioskiem o zasiedzenie może wystąpić każdy zainteresowany. Wnioskodawca powinien wykazać nieprzerwane posiadanie samoistne objętej wnioskiem nieruchomości przez okres wymagany w ustawie. Dlatego z reguły wnioskodawca załącza potwierdzenie uiszczania podatku rolnego ( jeżeli jest uiszczany, gdyż klasa V i VI jest zwolniona z opodatkowania), ubezpieczenie domu (jeżeli jest na nieruchomości), dowody potwierdzające wykonanie remontów, zameldowanie. Często przeprowadzany jest także dowód ze świadków, którzy potwierdzają, że wnoszący o zasiedzenie, postępował na zewnątrz jak właściciel.

Jakie są nowe kwoty przychodu zmniejszających oraz zawieszających emeryturę i rentę z KRUS?

Bożena Wawrzynowska    |    22 września 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Od 1 września 2017 r. zmieniły się kwoty przychodów, po przekroczeniu których zostanie zmniejszona lub zawieszona w całości emerytura lub renta wypłacana przez KRUS. Jakie to kwoty?

Odpowiedź:

Kwota przychodów zmniejszająca świadczenie emerytalno-rentowe od 1.09.2017r. wynosi 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 2954 zł 50 gr. Jeśli emeryt lub rencista przekroczy ten przychód, wówczas zmniejszeniu ulega część uzupełniająca świadczenia o kwotę przekroczenia.

Z kolei przychód zawieszający emeryturę lub rentę z KRUS wynosi od 1.09.2017r. 130% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 5486 zł 90 gr. I w tym przypadku zawieszeniu ulega część uzupełniająca świadczenia.

Ograniczenia te dotyczą m.in. rolników, którzy pobierają tzw. „wcześniejszą” emeryturę lub okresową emeryturę lub mają przyznaną rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy.

 

Czy komornik ma prawo zająć dopłaty bezpośrednie?

Bożena Wawrzynowska    |    20 września 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Czy komornik sądowy miał prawo zająć pieniądze z dopłat, które zostały przelane na mój rachunek w banku? Słyszałem kiedyś w telewizji, że środki wypłacane przez ARiMR są wolne od zajęcia.

Odpowiedź:

Płatności bezpośrednie nie mogą być zajęte przez komornika tylko do czasu, kiedy nie zostały przelane na rachunek uprawnionego rolnika. Tak wynika z ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przewiduje ona, że należności ustalane w drodze decyzji administracyjnej lub wierzytelności wynikające z umów z tytułów płatności określonych w odrębnych przepisach, realizowanych przez ARiMR ze środków publicznych pochodzących z funduszy UE oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na ich współfinansowanie, nie podlegają zajęciu na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Oznacza to, że Agencja nie może przekazywać środków m. in. z tytułu płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na rachunki wskazane przez komorników, lecz wyłącznie na rachunki bankowe podane przez producentów rolnych we wnioskach o te płatności.

Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w jednym ze swoich wyroków w roku 2014, wskazany wyżej przepis należy odnosić do sytuacji, w której komornik zmierzałby do zajęcia tych należności będących jeszcze w gestii ARiMR, ale już przyznanych decyzją.

Przepis ten nie ogranicza natomiast możliwości prowadzenia egzekucji komorniczej z rachunków bankowych producentów rolnych. Z chwilą bowiem, kiedy pieniądze wpłyną już na rachunek, są traktowane jak wszelkie inne środki.

Czy można domagać się zwrotu nakładów po zakończonej dzierżawie?

Bożena Wawrzynowska    |    18 września 2017    |    9 komentarzy

Pytanie: Zawarłem z gminą umowę dzierżawy nieruchomości, na której była łąka. W trakcie trwania umowy łąkę ogrodziłem na swój koszt i wybudowałem przejazd przez podmokłą część. Umowa dzierżawy wygasła. Czy gmina ma obowiązek zapłacić mi za dokonane nakłady?

Odpowiedź:

Kodeksu cywilnego stanowi, że jeżeli najemca ulepszył rzecz najętą, wynajmujący, w braku odmiennej umowy, może według swego wyboru albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu, albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego. Uregulowanie to stosuje się także do dzierżawy.

Z powyższego wynika, że to wydzierżawiającemu przysługuje prawo wyboru, czy poczynione na należącej do niego rzeczy nakłady zatrzymać za odpowiednią zapłatą na rzecz dzierżawcy, czy też żądać ich usunięcia. Zatem to od gminy zależy, czy za dokonane nakłady zapłaci, czy zażąda ich usunięcia.

W tej sytuacji należy zwrócić się do gminy o wyjaśnienia, czy gmina domaga się usunięcia nakładów, czy gotowa jest za nie zapłacić.

Należy pamietać, iż w przypadku, gdy gmina zażąda ich usunięcia, a dzierżawca tego nie wykonana w terminie, wydzierżawiający ma prawo gruntu nie odebrać i żądać zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z przedmiotu dzierżawy.

W jaki sposób przepisać na siebie maszyny przekazane wraz z gospodarstwem?

Bożena Wawrzynowska    |    15 września 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Aktem notarialnym otrzymałem od dziadka gospodarstwo rolne. W akcie wskazano, że przedmiotem darowizny są również maszyny, ale ich szczegółowo nie opisano. Wydział komunikacji odmawia przerejestrowania ciągnika, bowiem uważa, że musi on być szczegółowo opisany. Czy to prawda?

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią art. 553 kodeksu cywilnego, za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

W świetle powyższego przepisu akt notarialny umowy darowizny czy sprzedaży wskazujący na zbycie całego gospodarstwa wraz z urządzeniami i inwentarzem przenosi własność również maszyn. Nie jest przy tym konieczne wyszczególnianie wszystkich składników gospodarstwa osobno.

Należy się jednak liczyć z problemami z rejestracją maszyn podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu. Wynika to z faktu, że przy „przerejestrowaniu” należy złożyć w wydziale komunikacji oryginał umowy zbycia (sprzedaży, darowizny), która będzie precyzowała przedmiot umowy w taki sposób, że nie będzie wątpliwości co do jego tożsamości. Innymi słowy, umowa winna zawierać te dane, które zawarte są w dowodzie rejestracyjnym (numer rejestracyjny, numer VIN).

Istnieją zatem dwa rozwiązania. Po pierwsze, u notariusza warto w umowie opisać te maszyny, które podlegają obowiązkowi rejestracji. Po drugie, można w ostateczności spisać aneks do już zawartej umowy, w którym zostaną podane dokładne dane maszyn.