Jakie grożą konsekwencje w sytuacji niezawinionego rozwiązania umowy dzierżawy?

Bożena Wawrzynowska    |    08 września 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Zawarliśmy z mężem umowę dzierżawy na czas określony, która była jedną z podstaw uzyskania dopłaty ARiMR do zakupu ciągnika. Ziemia została przekazana innemu właścicielowi, który chce rozwiązać umowę. Czy możemy się na to zgodzić? Czy grożą nam jakieś konsekwencje ze strony ARiMR?

Odpowiedź:

Umowa dzierżawy zawarta na czas oznaczony i opatrzona do tego datą pewną nie może być rozwiązana przez żadną ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Taka dzierżawa może być rozwiązana jedynie za porozumieniem stron lub w okolicznościach, za które ponosi odpowiedzialność dzierżawca (zaleganie z czynszem, korzystanie z gruntu w sposób niezgodny z umową, bezprawne udostępnienie go osobie trzeciej).

Samo nabycie własności dzierżawionego gruntu przez osobę trzecią nie jest podstawą do rozwiązania umowy dzierżawy. Żądanie nowego właściciela rozwiązania umowy nie jest wiążące dla dzierżawcy i nie musi on godzić się na nie.

Jeżeli dodatkowo dzięki dzierżawionym gruntom dzierżawca otrzymał pomoc publiczną (dopłatę do ciągnika, dopłaty w ramach ONW itp.), zgoda na dzierżawę może oznaczać konieczność zwrotu uzyskanej pomocy lub jej części. Należy bowiem pamiętać, że beneficjent jest zobowiązany informować ARiMR o każdej istotnej okoliczności, dotyczącej gospodarstwa, w tym o zmianie jego powierzchni. Zawiadamiając o zmianie powierzchni należy dołączyć dokument potwierdzający taką zmianę.

Jeśli jest to rozwiązanie umowy, na które dobrowolnie wyraził zgodę dzierżawca, ARiMR ma prawo domagać się zwrotu udzielonej pomocy czy dofinansowania. W świetle powyższego należy zaznaczyć, że dzierżawca nie tylko nie musi, lecz przede wszystkim nie powinien się godzić na rozwiązanie umowy dzierżawy, bowiem w konsekwencji może to wiązać się z koniecznością zwrotu uzyskanego dofinansowania na ciągnik.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: