Intercyza w gospodarstwie

Bożena Wawrzynowska    |    08 maja 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Niedawno moja córka wyszła za mąż. Zięć przed ślubem kupił duże gospodarstwo za pieniądze od rodziców oraz z kredytu. Mąż córki chce spisać intercyzę. Co to jest i jakie są tego konsekwencje? Czy córka powinna ją podpisać?

Odpowiedź:

To, co potocznie nazywa się intercyzą, jest w rzeczywistości majątkową umową zawieraną między małżonkami lub przyszłymi małżonkami. Zasadą jest, że z chwilą zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje ustrój wspólności majątkowej ustawowej bowiem ustrój ten powstaje z mocy ustawy.

Wspólność ustawowa obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Do majątku wspólnego należą w szczególności pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków; dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków.

Majątek osobisty każdego z małżonków stanowią m.in. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej; przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. Oczywiście, małżonkowie mają możliwość wyboru innego ustroju majątkowego, jaki będzie obwiązywał w ich małżeństwie. Mogą zatem zawrzeć umowę (intercyzę), z której będzie wynikało, że pomiędzy nimi będzie panowała całkowita rozdzielność majątkowa (wszystko, co nabyli przed i po ślubie stanowi majątek osobisty każdego z nich) bądź wspólność obejmująca cały majątek osobisty każdego z nich lub tylko jego część.

Zawarcie intercyzy w omawianym przypadku może mieć zarówno dobre, jak i złe strony. Ważne jest jednak, jaka ma być treść umowy. Z kontekstu jednak można wywnioskować, że chodzić może o wprowadzenie między małżonkami ustroju rozdzielności majątkowej. W tej sytuacji, z jednej strony małżonka nie będzie odpowiadała za zobowiązania męża i jego gospodarstwa, jednak z drugiej − może się okazać, że po kilku latach trwania małżeństwa nie będzie ona miała prawa do żadnych cennych składników majątku nabytych w czasie trwania małżeństwa.

Mając powyższe na uwadze zalecam zasięgnięcie porady adwokata, dotyczącej treści umowy, jeszcze przed jej podpisaniem.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: