Czy KRUS może zmienić wysokość przyznanej emerytury lub renty?

Bożena Wawrzynowska    |    26 maja 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Czy raz wydana decyzja o ustaleniu wysokości emerytury z KRUS pozostaje ważna już na zawsze i nikt nie może jej zmienić ?

Odpowiedź:

18 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa z 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Uwzględnia ona wskazówki zawarte w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 lutego 2012 r. Ustawa wprowadza katalog sytuacji, w których możliwe jest wzruszenie prawomocnych decyzji organu rentowego ustalających prawo do świadczeń lub ich wysokość. Ponadto, wprowadza ramy czasowe ograniczające możliwość zmiany decyzji.

Tak więc KRUS, na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, będzie mógł uchylić lub zmienić decyzję i ponownie ustalić prawo do emerytury lub renty oraz wysokość tego świadczenia, jeżeli:
po uprawomocnieniu się decyzji zostaną przedłożone nowe dowody lub ujawniono nowe okoliczności istniejące przed wydaniem tej decyzji, które mają wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokość – jeżeli od wydania decyzji nie upłynęło 5 lat,
– decyzja została wydana w wyniku przestępstwa – jeżeli od wydania decyzji nie upłynęło 10 lat,
– dowody, na podstawie których ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe – jeżeli od wydania decyzji nie upłynęło 10 lat,
– decyzja została wydana na skutek świadomego wprowadzenia w błąd organu rentowego przez osobę pobierającą świadczenie – jeżeli od wydania decyzji nie upłynęło 10 lat,
– decyzję wydano w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które następnie uchylono, zmieniono albo stwierdzono jego nieważność – jeżeli od wydania decyzji nie upłynęło 5 lat,
– przyznanie świadczeń lub nieprawidłowe obliczenie ich wysokości nastąpiło na skutek błędu KRUS – jeżeli od wydania decyzji nie upłynęły 3 lata.

Jeżeli w wyniku uchylenia lub zmiany decyzji osoba zainteresowana nabędzie prawo do świadczenia lub świadczenia w wyższej wysokości, decyzje takie mogą być uchylone lub zmienione w każdym czasie.

KRUS będzie mógł odstąpić od uchylenia lub zmiany decyzji błędnie przez niego wydanej, jeżeli wiązałoby się to z nadmiernym obciążeniem dla osoby zainteresowanej, ze względu na jej sytuację osobistą lub materialną, wiek, stan zdrowia lub inne szczególne okoliczności. O wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie uchylenia lub zmiany prawomocnej decyzji osoba zainteresowana zostanie niezwłocznie powiadomiona przez organ rentowy. ms

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: