Kupiłem gospodarstwo z długami- czy będę musiał spłacał cudzy dług?

Bożena Wawrzynowska    |    09 października 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: W 2011 r. kupiłem udziały w gospodarstwie. Niedawno otrzymałem pismo, że sprzedający miał długi, a wierzyciel żąda uznania mojej umowy sprzedaży za bezskuteczną i zamierza egzekwować swoje roszczenie z mojego majątku. Czy słusznie?

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią kodeksu cywilnego, gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć. Przepis ten również stanowi, że czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu niż był przed dokonaniem czynności.

Przepis ten jasno wskazuje, iż  jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli uzyskała korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z nim stosunku, domniemywa się, że osoba ta wiedziała, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

Z kolei zgodnie z treścią art. 528 kodeksu cywilnego, jeżeli wskutek czynności prawnej dokonanej przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową bezpłatnie, wierzyciel może żądać uznania czynności za bezskuteczną, chociażby osoba ta nie wiedziała i nawet przy zachowaniu należytej staranności nie mogła się dowiedzieć, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

Powyższe przepisy przyznają zatem wierzycielowi prawo do zaspokojenia wierzytelności od osoby trzeciej, która nie była dłużnikiem w drodze złożenia przed sądem tzw. skargi paulińskiej. Zasadność owego żądania wierzyciela zależy od wielu czynników: od tego, czy rzeczywiście doszło do pokrzywdzenia wierzyciela wskutek sprzedaży; czy dłużnik i nabywca gospodarstwa byli osobami bliskimi bądź czy pozostawali w bliskich stosunkach gospodarczych. Jeśli się okaże, że wierzyciel udowodni że przedmiotowa sprzedaż rzeczywiście przyczyniła się do jego pokrzywdzenia a nabywca jest bliską osobą dłużnika czy też wiedział że dłużnik zawiera z nim umowę aby „upłynnić” swój majątek to możliwe jest, iż sąd stwierdzi zasadność takiego roszczenia i wierzyciel będzie mógł dochodzić swoich należności od nabywcy gospodarstwa.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: