Czy można kupić grunty rolne będąc na emeryturze z KRUS?

Bożena Wawrzynowska    |    17 stycznia 2018    |    Komentarze (0)

Pytanie: W przyszłym roku chcemy przekazać gospodarstwo następcy. Nie wiem, czy będzie to możliwe, ponieważ syn jest na stałe związany z pracą niemającą nic wspólnego z rolnictwem. Jeśli tak, to czy będzie musiał odprowadzać składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne do KRUS? Czy po nabyciu gospodarstwa syn będzie mógł dokupić grunty rolne? Czy ja jako emerytka mogę kupić grunty rolne?

Odpowiedź:

Nie ma przeszkód, aby przekazali Państwo gospodarstwo synowi, mimo że pracuje on poza rolnictwem. Obowiązujące od 30 kwietnia 2016 r. ograniczenia w obrocie gruntami rolnymi nie mają zastosowania w sytuacji, gdy zbycie nieruchomości następuje na rzecz osoby bliskiej, w tym oczywiście dziecka (dzieci).

Inaczej natomiast wygląda sprawa, jeśli chodzi o możliwość dokupienia przez syna w przyszłości gruntów rolnych. W tym przypadku musi on spełniać warunki konieczne do uznania go za rolnika indywidualnego. Zgodnie z art. 6 ustawy z  o kształtowaniu ustroju rolnego, za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą m.in. właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. Taki rolnik musi posiadać kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkiwać w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzić przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Syn musiałby więc co najmniej 5 lat po przekazaniu mu gospodarstwa zamieszkiwać w gminie, w której jest ono położone i osobiście je prowadzić (pracować w nim oraz podejmować wszelkie decyzje dotyczące działalności). Nawet jeśli syn nie ma wykształcenia rolniczego, po 5 latach prowadzenia gospodarstwa spełniałby warunek posiadania kwalifikacji.

Co do nabycia gruntów rolnych przez Panią, nie ma takiej możliwości, ponieważ nie będzie już Pani właścicielką ani posiadaczką gospodarstwa.

Syn nie będzie miał obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie emerytalne do KRUS. W myśl przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, podlegający ubezpieczeniu społecznemu z tytułu umowy o pracę nie może jednocześnie być ubezpieczony jako rolnik. Będzie musiał natomiast odprowadzać składki na ubezpieczenie zdrowotne. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają bowiem m.in. osoby, które są pracownikami w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, jeżeli spełniają warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników. Takie zaś warunki spełnia właściciel lub posiadacz gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: