Czy można poddzierżawiać dzierżawione grunty?

Bożena Wawrzynowska    |    10 lipca 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Czy dzierżawca nieruchomości rolnej może ją poddzierżawić innej osobie?

Odpowiedź: 

Na mocy umowy dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Obowiązujące przepisy dotyczące dzierżawy nie zabraniają dzierżawcom poddzierżawiania nieruchomości. Zatem dzierżawca może poddzierżawić nieruchomość lub oddać ją do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania.

Należy jednak zaznaczyć że na powyższe dzierżawca musi uzyskać zgodę pierotnego wydzierżawiającego. W przeciwnym przypadku wydzierżawiający ma prawo wypowiedzieć umowę dzierżawy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Odmienne zastrzeżenia może natomiast zawierać umowa dzierżawy. W umowie strony mogą zatem zawrzeć generalny zakaz udostępniania gruntu osobom trzecim pod jakimkolwiek tytułem lub przyznać dzierżawcy pełną swobodę w tym zakresie, bez konieczności uzyskiwania zgody wydzierżawiającego.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: