Czy można ubiegać się o przedłużenie terminu do wniesienia odwołania do sądu?

Bożena Wawrzynowska    |    20 października 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: W mojej sprawie sąd wydał postanowienie, na które przysługiwało zażalenie w terminie 7 dni od jego otrzymania. Postanowienie było kierowane do mnie i do żony. W dniu, kiedy postanowienie zostało doręczone przebywałem u rodziny, od której wróciłem dopiero po upływie tych 7 dni. W trakcie pobytu u rodziny napisałem do sądu list z prośbą o przedłużenie terminu do złożenia zażalenia z powodu tego wyjazdu. Czy sąd może przedłużyć ten termin?

Odpowiedź:

Zgodnie z kodeksu postępowania cywilnego na postanowienie sądu I instancji przysługuje zażalenie. Zażalenie składa się w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia bądź od ogłoszenia postanowienia na rozprawie do sądu II instancji za pośrednictwem sądu, który wydał postanowienie. Termin siedmiodniowy jest terminem zawitym, a jego przekroczenie skutkuje odrzuceniem zażalenia.

Warto podkreślić, iż w sytuacji, gdy osoba, do której kierowana jest poczta z sądu lub innej instytucji jest na urlopie bądź przebywa w szpitalu czy innym miejscu dłużej niż dwa, trzy dni nie powinna być przez domowników odbierana, bowiem właśnie w czasie nieobecności tej osoby może minąć termin do złożenia zażalenia, apelacji, odpowiedzi na pozew czy wykonania jakiegokolwiek innego obowiązku. W takiej sytuacji sąd nie ma możliwości przedłużenia terminu do złożenia zażalenia nawet wtedy, gdy strona jest nieobecna i nie może złożyć środka odwoławczego w terminie. Sąd nie ma takiej możliwości również wtedy, gdy strona o to poprosi w terminie, w którym może złożyć zażalenie.

Oczywiście, przepisy przewidują możliwość tzw. przywrócenia terminu do wykonania określonej czynności. Zgodnie z art. 167 kodeksu postępowania cywilnego czynność procesowa podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Jeżeli jednak strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Postanowienie o przywróceniu terminu może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu powinno zostać wniesione do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie zawierającym wniosek o przywrócenie terminu należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające jego złożenie. Ponadto wraz z wnioskiem strona powinna dokonać czynności procesowej, tj. złożyć wniosek, środek odwoławczy bądź inne pismo, do którego złożenia została wezwana.

Wniosek o przywrócenie terminu złożony po terminie bądź z jakichkolwiek powodów niedopuszczalny sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym. Warto również pamiętać, że samo zgłoszenie wniosku o przywrócenie terminu nie wstrzymuje postępowania w sprawie ani wykonania orzeczenia. Sąd może jednak, stosownie do okoliczności, wstrzymać postępowanie lub wykonanie orzeczenia.

W związku z powyższym należy złożyć w sądzie, który wydał postanowienie wniosek o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia wraz z zażaleniem. Należy jednak pamiętać, że wniosek taki powinien zostać złożony najpóźniej siódmego dnia, licząc od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu, tj. np. od dnia powrotu z urlopu, szpitala, dowiedzenia się o nieodebranej przesyłce.

Należy jednak zwrócić uwagę , że wniosek może nie zostać uwzględniony, bowiem w terminie przewidzianym dla zażalenia osoba wniosła prośbę o przedłużenie terminu do złożenia zażalenia. Skoro zatem istniała możliwość złożenia takiego pisma, możliwe było również złożenie samego zażalenia.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: