Ograniczenia podziału i sprzedaży ziemi rolnej

Bożena Wawrzynowska    |    03 listopada 2016    |    Komentarze (0)

Pytanie:

Mam grunt rolny i chciałbym go podzielić oraz sprzedać. Czy mogę sprzedać wydzielony grunt osobie, która nie jest rolnikiem indywidualnym?

Odpowiedź:

Art. 93 ustawy o gospodarce nieruchomościami wskazuje, że podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego. W razie braku takiego planu stosuje się przepisy art. 94 tej ustawy. Zgodność z ustaleniami planu dotyczy zarówno przeznaczenia terenu, jak i możliwości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu.

Ustęp 2a w/w ustawy określa, ze podział nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego- wykorzystywanych na cele rolne i leśne, powodujący wydzielenie działki gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha, jest dopuszczalny, pod warunkiem że działka zostanie przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości. Jest to możliwe także wtedy, gdy dokonana zostanie regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami.

W decyzji zawierającej podział nieruchomości określa się termin na przeniesienie praw do wydzielonych działek gruntu. Nie może być on dłuższy niż 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna. Podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie maja dostępu do drogi publicznej.

Za taki zaś uważa się również wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na niej odpowiednich służebności dla wydzielonych działek gruntu. Jeżeli zaś nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem- ustanowienie dla tych działek innych służebności drogowych.

Służebności na drodze wewnętrznej nie ustanawia się w przypadku sprzedaży wydzielonych działek gruntu wraz ze sprzedażą udziału w prawie do działki gruntu stanowiącej drogę wewnętrzną.

Do nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Zatem właścicielem takich działek nie musi być rolnik indywidualny. Artykuł 2a ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego stanowi, ze nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej, wystarczające jest gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Zasada powyższa nie dotyczy nabycia nieruchomości rolnej przez:

  • osobę bliską zbywcy,
  • jednostkę samorządu terytorialnego,
  • Skarb Państwa lub działającą na jego rzecz Agencję

Poza tym nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty oraz w innych przypadkach niż wymienione przeze mnie powyżej, może nastąpić za zgoda prezesa ANR, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek zbywcy oraz osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rolne. Przy czym gdy z wnioskiem wystąpi zbywca, jest to możliwe, jeżeli:

  • wykaże on, że nie było możliwości nabycia nieruchomości rolnej przez podmioty uprawione,
  • nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej,
  • w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych.

Gdy wniosek złoży osoba fizyczna, będzie to możliwe, gdy:

  • posiada ona kwalifikacje rolnicze albo pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji zawodowych przyznano jej pomoc dla młodego rolnika, a termin na uzupełnienie tych kwalifikacji jeszcze nie minął,
  • daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej
  • zobowiążę się do zamieszkiwania przez okres 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego.

W razie wątpliwości zapraszam Cię czytelniku do kontaktu ze mną  TUTAJ >>

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: