Renta rodzinna po ślubie – czy nadal będę ją otrzymywać?

Bożena Wawrzynowska    |    31 stycznia 2018    |    Komentarze (0)

Pytanie: Otrzymuję z KRUS rentę rodzinną po zmarłej mamie. Czy jeśli wyjdę za mąż, to pomimo że nie ukończyłam 25. roku życia i nadal się uczę, renta rodzinna zostanie mi przez KRUS zabrana?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 68 ustawy  o emeryturach i rentach z FUS :
1. Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej:
a) do ukończenia 16 lat,
b) do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16. rok życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25. roku życia, albo
c) bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa w pkt a i b lub b.
2. Jeżeli dziecko osiągnęło 25. rok życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

Podstawą do przyznania i wypłaty renty rodzinnej jest zaświadczenie potwierdzające fakt nauki w szkole z podaniem daty rozpoczęcia i daty programowego ukończenia nauki. Natomiast prawo do renty rodzinnej nie zależy od tego, czy uprawnieni do jej pobierania pozostają w stanie wolnym, czy też zawarli związek małżeński. Tak więc zawarcie związku małżeńskiego nie pozbawi pani prawa do renty rodzinnej.

Jak rozwiązać najlepiej umowę dzierżawy?

Bożena Wawrzynowska    |    26 stycznia 2018    |    Komentarze (0)

Pytanie: Zawarłem umowę dzierżawy gruntów rolnych na 10 lat. Obecnie z uwagi na fakt, że zmniejszyłem produkcję mleka, chciałbym ją rozwiązać. Czy jest to możliwe?

Odpowiedź:

Zakończenie dzierżawy gruntów rolnych może nastąpić zawsze także wskutek rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron. W kodeksie cywilnym brak jest odrębnej regulacji poświęconej tej problematyce. Ustawodawca dopuszcza jednak taką możliwość. Potwierdza to art. 77 k.c. określający formę rozwiązania kontraktu przez strony.

Mianowicie według art. 77. § 1 kodeksu cywilnego uzupełnienie lub zmiana umowy wymaga zachowania takiej formy, jaką ustawa lub strony przewidziały w celu jej zawarcia. Jeżeli umowę zawarto w formie pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej, jej rozwiązanie za zgodą obu stron, jak również odstąpienie od niej albo jej wypowiedzenie wymaga zachowania formy dokumentowej, chyba że ustawa lub umowa zastrzega inną formę. Jeżeli umowa została zawarta w innej szczególnej formie, jej rozwiązanie za zgodą obu stron wymaga zachowania takiej formy. Odstąpienie od umowy albo jej wypowiedzenie powinno być stwierdzone pismem.

Możliwość zawarcia umowy rozwiązującej oparta jest na zasadzie swobody umów, która obejmuje obok kształtowania treści, także możliwość decydowania o rozwiązaniu już istniejącego stosunku prawnego. Zatem najlepiej przygotować pismo wskazujące, że strony zgodnie postanawiają, że z określonym dniem rozwiązaniu ulega umowa dzierżawy. Trzeba wskazać, kiedy była zawarta ta umowa oraz nanieść na niej podpisy stron (dzierżawcy i wydzierżawiającego).

Odmowa wypłaty pieniędzy z polisy za przymrozki- czy mogę iść do sądu?

Bożena Wawrzynowska    |    24 stycznia 2018    |    Komentarze (0)

Pytanie: Podczas wiosennych przymrozków wymarzł mi rzepak. Zakład ubezpieczeń odmówił mi wypłaty odszkodowania, twierdząc, że na tym terenie nie odnotowano przymrozków w podanym przeze mnie czasie. Czy mam szansę dochodzić odszkodowania w sądzie?

Odpowiedź:

Szanse dochodzenia należności na drodze sądowej zależą od kilku czynników. Z pytania wynika, że jedyną przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania jest brak przymrozków na danym terenie, w czasie, który pokrzywdzony podał jako czas powstania szkody. Z reguły ubezpieczalnie sprawdzają w ogólnodostępnych bazach danych występowanie zjawisk pogodowych i na tej podstawie podejmują decyzję co do ewentualnej wypłaty odszkodowania. Odmowa wypłaty odszkodowania często jest właśnie efektem takiego sprawdzenia. Nie oznacza to jednak, że ubezpieczony nie może skutecznie dochodzić swoich praw.

Po pierwsze, powinien zwrócić się do instytucji zajmującej się monitorowaniem warunków atmosferycznych o informację na temat przymrozków na danym terenie, w określonym czasie. Opinia potwierdzająca wystąpienie przymrozków może wpłynąć na zmianę decyzji zakładu ubezpieczeń. Ponowna odmowa wypłaty odszkodowania oznacza już tylko konieczność wystąpienia do sądu z pozwem przeciwko ubezpieczycielowi.

Warto jednak zwrócić uwagę na inne aspekty, o których należy pamiętać, zgłaszając szkodę i dochodząc odszkodowania − należy czytać ogólne warunki ubezpieczeń (owu), bowiem tam opisane są prawa i obowiązki obu stron umowy ubezpieczenia. W owu należy zatem szukać zapisów dotyczących zakresu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, wyłączenia tej odpowiedzialności, trybu i terminów zgłaszania szkód. Szczególnie ważne są właśnie zapisy mówiące o terminach zgłaszania szkód. W praktyce nierzadko zakłady ubezpieczeń odmawiają wypłaty rekompensaty za szkody z powodu zbyt późnego zgłoszenia szkody.

Jak dochodzić odszkodowania za szkodę powstałą przez wyrwę w drodze?

Bożena Wawrzynowska    |    22 stycznia 2018    |    Komentarze (0)

Pytanie: Wiosną tego roku wjechałem w dużą, nieoznakowaną wyrwę w drodze należącej do gminy. W wyniku zdarzenia zniszczyłem dwa koła, zawieszenie oraz próg. Kto jest podmiotem właściwym do naprawienia szkody? W jaki sposób mam dochodzić swoich roszczeń?

Odpowiedź:

Szkody spowodowane złym stanem dróg oraz ich złym oznakowaniem są dość częstym przedmiotem spraw sądowych. Praktyka sądowa wykształciła już sposób postępowania w takich sprawach. Na wstępie jednak należy podkreślić, że w przypadku tego typu szkód komunikacyjnych bezpieczniej jest wezwać policję, by udokumentowała zdarzenie. Nie jest to wymóg, jednak w praktyce ułatwia to udowodnienie, że takie zdarzenie w ogóle miało miejsce.

Do utrzymania drogi publicznej gminnej zobowiązana jest dana gmina. To przeciw niej kierować należy roszczenie odszkodowawcze. Roszczenie to oparte jest na treści art. 415 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym za szkodę odpowiada osoba, której zawinione zachowanie jest źródłem powstania tej szkody, przy czym zdarzeniem sprawczym w rozumieniu art. 415 kc jest zarówno działanie, jak i zaniechanie.

Czyn sprawcy musi również charakteryzować się obiektywną bezprawnością, czyli niezgodnością z obowiązującymi zasadami porządku prawnego. W omawianym przypadku zaniedbanie (zaniechanie) obowiązku utrzymania drogi w należytym stanie stanowi podstawę faktyczną odpowiedzialności zarządcy drogi.

W trakcie postępowania sądowego gmina ma prawo wezwać do udziału w sprawie towarzystwo ubezpieczeń, z którym zawarło umowę ubezpieczenia tego typu szkód. Należy pamiętać, że w trakcie procesu poszkodowany winien wykazać nie tylko samo zdarzenie, ale również wysokość szkody. W tym celu konieczne jest złożenie przed sądem wniosku o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z dziedziny motoryzacji, który wyliczy poniesioną szkodę.

Czy można kupić grunty rolne będąc na emeryturze z KRUS?

Bożena Wawrzynowska    |    17 stycznia 2018    |    Komentarze (0)

Pytanie: W przyszłym roku chcemy przekazać gospodarstwo następcy. Nie wiem, czy będzie to możliwe, ponieważ syn jest na stałe związany z pracą niemającą nic wspólnego z rolnictwem. Jeśli tak, to czy będzie musiał odprowadzać składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne do KRUS? Czy po nabyciu gospodarstwa syn będzie mógł dokupić grunty rolne? Czy ja jako emerytka mogę kupić grunty rolne?

Odpowiedź:

Nie ma przeszkód, aby przekazali Państwo gospodarstwo synowi, mimo że pracuje on poza rolnictwem. Obowiązujące od 30 kwietnia 2016 r. ograniczenia w obrocie gruntami rolnymi nie mają zastosowania w sytuacji, gdy zbycie nieruchomości następuje na rzecz osoby bliskiej, w tym oczywiście dziecka (dzieci).

Inaczej natomiast wygląda sprawa, jeśli chodzi o możliwość dokupienia przez syna w przyszłości gruntów rolnych. W tym przypadku musi on spełniać warunki konieczne do uznania go za rolnika indywidualnego. Zgodnie z art. 6 ustawy z  o kształtowaniu ustroju rolnego, za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą m.in. właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. Taki rolnik musi posiadać kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkiwać w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzić przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Syn musiałby więc co najmniej 5 lat po przekazaniu mu gospodarstwa zamieszkiwać w gminie, w której jest ono położone i osobiście je prowadzić (pracować w nim oraz podejmować wszelkie decyzje dotyczące działalności). Nawet jeśli syn nie ma wykształcenia rolniczego, po 5 latach prowadzenia gospodarstwa spełniałby warunek posiadania kwalifikacji.

Co do nabycia gruntów rolnych przez Panią, nie ma takiej możliwości, ponieważ nie będzie już Pani właścicielką ani posiadaczką gospodarstwa.

Syn nie będzie miał obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie emerytalne do KRUS. W myśl przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, podlegający ubezpieczeniu społecznemu z tytułu umowy o pracę nie może jednocześnie być ubezpieczony jako rolnik. Będzie musiał natomiast odprowadzać składki na ubezpieczenie zdrowotne. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają bowiem m.in. osoby, które są pracownikami w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, jeżeli spełniają warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników. Takie zaś warunki spełnia właściciel lub posiadacz gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego.