Pytanie: Mój wuj, który nie ma dzieci chciałby przekazać mi gospodarstwo o powierzchni 20 ha. Jest to jednak dalsza rodzina. Czy w takim przypadku będzie możliwość zwolnienia od podatku od spadków i darowizn?

Odpowiedź:

Artykuł 4 ustawy o spadkach i darowiznach wskazuje, że zwalnia się od podatku m.in. nabycie własności gruntów, stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, wraz z będącymi ich częścią składową drzewami i innymi roślinami. Musi być jednak spełniony warunek. W wyniku nabycia zostanie utworzone lub powiększone gospodarstwo rolne, a powierzchnia gospodarstwa rolnego utworzonego lub powstałego w wyniku powiększenia będzie nie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha. Gospodarstwo to musi być prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia. Zwolnienie to stanowi pomoc de minimis w rolnictwie.

Tak więc, jeśli zostaną spełnione powyższe warunki, nie będzie przeszkód, aby skorzystał Pan ze zwolnienia w podatku od darowizny.

Poza tym zgodnie ze wspomnianą ustawą zwalania się od podatku od spadków i darowizn nabycie przez rolnika pojazdów rolniczych i maszyn rolniczych oraz części do tych pojazdów i maszyn. Te pojazdy i maszyny rolnicze w ciągu 3 lat od daty otrzymania nie mogą być jednak przez Pana sprzedane lub darowane osobom trzecim. Niedotrzymanie tego warunku powoduje bowiem utratę zwolnienia.

Spóźniona zapłata faktury-czy można domagać się uchylenia wydanego nakazu zapłaty?

Bożena Wawrzynowska    |    05 stycznia 2018    |    Komentarze (0)

Pytanie: U jednego z producentów kupiłem środki do produkcji rolnej, ale opóźniałem się z zapłatą za nie, z powodu problemów z moimi wierzytelnościami. Tego samego dnia, gdy zapłaciłem za fakturę, dostałem z sądu nakaz zapłaty. Czy mogę domagać się uchylenia nakazu?

Odpowiedź:

Wierzyciel ma prawo wystąpić do sądu z powództwem o zapłatę, gdy dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia. Z punktu widzenia obowiązujących przepisów ważne jest, by powód wykazał zasadność zgłoszonych roszczeń. Ponosi on jednak konsekwencje w sytuacji, gdy wytoczy sprawę bezzasadnie, np. gdy przed wniesieniem pozwu dłużnik zapłacił należność.
W omawianej sprawie złożenie pozwu było zasadne, bowiem w dniu składania pozwu dług istniał i był wymagalny. Czym innym jest dzień składania pozwu o zapłatę a czym innym jest dzień wydania nakazu zapłaty– często mija sporo czasu gdy sąd po złożeniu pozwu wyda nakaz zapłaty.

Fakt, że dług został spłacony po wydaniu nakazu zapłaty ma jedynie znaczenie z tego powodu, że należność główna nie może być ponownie wyegzekwowana. Wierzyciel może jednak egzekwować od dłużnika odsetki za zwłokę oraz koszty postępowania poniesione w związku z zapoczątkowaną sprawą (uiszczoną opłatę od pozwu oraz ewentualne koszty zastępstwa procesowego).

Niestety w omawianej sytuacji zasadne jest zatem nieskładanie sprzeciwu od nakazu zapłaty i niezwłoczne przekazanie powodowi zasądzonych kosztów procesu oraz odsetek.

Co mogą skontrolować pracownicy ARiMR w trakcie kontroli dotyczących dopłat?

Bożena Wawrzynowska    |    03 stycznia 2018    |    Komentarze (0)

Pytanie: Jestem właścicielem gospodarstwa rolnego, ale grunty uprawia mój sąsiad na podstawie ustnej umowy dzierżawy. Ja składam wnioski o dopłaty bezpośrednie. Ostatnio dowiedziałem się o kontrolach ARiMR. Czy Agencja może w wyniku kontroli sprawdzić, kto uprawia dany grunt?

Odpowiedź: 

Zgodnie z przepisami ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru płatności bezpośrednie do gruntów rolnych przysługują temu producentowi rolnemu, który grunty posiada i utrzymuje je w dobrej kulturze rolnej, przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska. Z punktu widzenia płatności istotne jest zatem, czy wnioskujący o płatność jest posiadaczem gruntu, czy też nim nie jest.

Posiadanie można podzielić na samoistne (posiadacz włada rzeczą jak właściciel) i zależne (np. dzierżawca, najemca, biorący w użyczenie). Płatności bezpośrednie winny być przyznane temu, kto faktycznie uprawia dany grunt, niezależnie od rodzaju posiadania. W każdym przypadku istotne jest zatem ustalenie, czy wnioskujący decyduje, jakie uprawy na danym gruncie prowadzić i dokonuje odpowiednich zabiegów agrotechnicznych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w razie powzięcia wątpliwości co do prawdziwości danych podanych we wniosku może prowadzić postępowanie administracyjne mające na celu ich wyjaśnienie.
Postępowanie takie Agencja może prowadzić również już po przyznaniu i wypłaceniu pomocy. W toku postępowania Agencja może gromadzić dowody – przesłuchiwać świadków, żądać wydania dokumentów, składania oświadczeń. Agencja ma prawo np. żądać od producenta przedłożenia rachunków, z których będzie wynikało, że wyprodukowane płody rolne zostały sprzedane, w jakiej ilości i jakim podmiotom.

W przypadku, gdy w wyniku postępowania okaże się, że wniosek zawiera nieprawdziwe dane, Agencja odmówi przyznania płatności, nałoży sankcje lub zobowiąże do zwrotu już przyznanej pomocy. Niezależnie od tego Agencja powinna również zawiadomić organy ścigania, jeżeli w sprawie zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa. W omawianym przypadku istnieć może obawa, że poświadczono w dokumentach nieprawdę w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, co jest przestępstwem przewidzianym w kodeksie karnym.

Jakie są terminy i procedury reklamacji towaru zakupionego przez internet?

Bożena Wawrzynowska    |    27 grudnia 2017    |    3 komentarze

Pytanie: Mam pytanie dotyczące złożenia reklamacji na towar nabyty przez Internet. Jaka jest procedura i terminy reklamacji?

Odpowiedź:

Kwestie te reguluje art. 27 ustawy o prawach konsumenta. Według niego, konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

Ustawa stanowi, że bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
– dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie.
-w przypadku umowy, która:
a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez oznaczony czas – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

Przykładowo konsument zamawia przez internet części do maszyny 20 listopada, otrzymuje 6 grudnia i od następnego dnia liczymy 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy upływa zatem 20 grudnia.

Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy stosowne oświadczenie. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do w/w ustawy. Taki wzór powinien być dostarczony konsumentowi wraz z towarem. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Jeżeli przedsiębiorca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, można odstąpić od umowy przy wykorzystaniu wzoru formularza albo przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy. Ten zaś ma obowiązek przesłać niezwłocznie na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. Co istotne, przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Należy jednak zwrócić uwagę, że jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, iż sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam ją odbierze. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa, a rzecz dostarczono do miejsca zamieszkania odbiorcy, przedsiębiorca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt. Występuje to wtedy, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą. 

Warto zaznaczyć, iż za konsumenta jest uważana osoba, która kupuje towar jako osoba fizyczna np. Jan Kowalski. Z kolei gdy nabywca jest wskazany jako np. Gospodarstwo Rolne Jan Kowalski to wtedy podmiot taki w 90 procentach nie jest już uważany za konsumenta i wtedy w/w wskazania nie znajdują zastosowania.

Gdzie i do kiedy trzeba dostarczyć spis zwierząt inwentarskich?

Bożena Wawrzynowska    |    20 grudnia 2017    |    Komentarze (0)

Odpowiedź:

Każdy rolnik, który hoduje zwierzęta gospodarskie ma obowiązek przynajmniej raz w roku sporządzić spis stanu stada zwierząt. Taki dokument należy dostarczyć do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zgodnie z prawem wprowadzonym w październiku 2016 roku, każdy hodowca bydła, trzody chlewnej, owiec lub kóz ma obowiązek sporządzić raz do roku spisu zwierząt gospodarskich. Rejestr ten musi być przygotowany najpóźniej do 31 grudnia.

Należy także pamiętać, że w ciągu 7 dni od sporządzenie spisu, rolnik musi dostarczyć go do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Takie prawo weszło w życie pod koniec października 2016 roku. Jak tłumaczą przedstawiciele ARiMR, ma to na celu ułatwienie zwalczania chorób zakaźnych wśród zwierząt.

Za brak spisu zwierząt gospodarskich lub nie dostarczenie go w terminie do ARiMR może grozić rolnikowi kara grzywny. Jednak nie wyciągano konsekwencji wobec rolników, którzy nie dostarczyli spisu za 2016 rok