Czy można ubiegać się o przedłużenie terminu do wniesienia odwołania do sądu?

Bożena Wawrzynowska    |    20 października 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: W mojej sprawie sąd wydał postanowienie, na które przysługiwało zażalenie w terminie 7 dni od jego otrzymania. Postanowienie było kierowane do mnie i do żony. W dniu, kiedy postanowienie zostało doręczone przebywałem u rodziny, od której wróciłem dopiero po upływie tych 7 dni. W trakcie pobytu u rodziny napisałem do sądu list z prośbą o przedłużenie terminu do złożenia zażalenia z powodu tego wyjazdu. Czy sąd może przedłużyć ten termin?

Odpowiedź:

Zgodnie z kodeksu postępowania cywilnego na postanowienie sądu I instancji przysługuje zażalenie. Zażalenie składa się w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia bądź od ogłoszenia postanowienia na rozprawie do sądu II instancji za pośrednictwem sądu, który wydał postanowienie. Termin siedmiodniowy jest terminem zawitym, a jego przekroczenie skutkuje odrzuceniem zażalenia.

Warto podkreślić, iż w sytuacji, gdy osoba, do której kierowana jest poczta z sądu lub innej instytucji jest na urlopie bądź przebywa w szpitalu czy innym miejscu dłużej niż dwa, trzy dni nie powinna być przez domowników odbierana, bowiem właśnie w czasie nieobecności tej osoby może minąć termin do złożenia zażalenia, apelacji, odpowiedzi na pozew czy wykonania jakiegokolwiek innego obowiązku. W takiej sytuacji sąd nie ma możliwości przedłużenia terminu do złożenia zażalenia nawet wtedy, gdy strona jest nieobecna i nie może złożyć środka odwoławczego w terminie. Sąd nie ma takiej możliwości również wtedy, gdy strona o to poprosi w terminie, w którym może złożyć zażalenie.

Oczywiście, przepisy przewidują możliwość tzw. przywrócenia terminu do wykonania określonej czynności. Zgodnie z art. 167 kodeksu postępowania cywilnego czynność procesowa podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Jeżeli jednak strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Postanowienie o przywróceniu terminu może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu powinno zostać wniesione do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie zawierającym wniosek o przywrócenie terminu należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające jego złożenie. Ponadto wraz z wnioskiem strona powinna dokonać czynności procesowej, tj. złożyć wniosek, środek odwoławczy bądź inne pismo, do którego złożenia została wezwana.

Wniosek o przywrócenie terminu złożony po terminie bądź z jakichkolwiek powodów niedopuszczalny sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym. Warto również pamiętać, że samo zgłoszenie wniosku o przywrócenie terminu nie wstrzymuje postępowania w sprawie ani wykonania orzeczenia. Sąd może jednak, stosownie do okoliczności, wstrzymać postępowanie lub wykonanie orzeczenia.

W związku z powyższym należy złożyć w sądzie, który wydał postanowienie wniosek o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia wraz z zażaleniem. Należy jednak pamiętać, że wniosek taki powinien zostać złożony najpóźniej siódmego dnia, licząc od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu, tj. np. od dnia powrotu z urlopu, szpitala, dowiedzenia się o nieodebranej przesyłce.

Należy jednak zwrócić uwagę , że wniosek może nie zostać uwzględniony, bowiem w terminie przewidzianym dla zażalenia osoba wniosła prośbę o przedłużenie terminu do złożenia zażalenia. Skoro zatem istniała możliwość złożenia takiego pisma, możliwe było również złożenie samego zażalenia.

Czy można wypowiedzieć dzierżawę z powodu spóźnienia się z zapłatą czynszu?

Bożena Wawrzynowska    |    18 października 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Spóźniłem się z płatnością czynszu dzierżawnego. Zapłaciłem go po terminie, ale po 4 miesiącach od zapłaty przedstawiciel wydzierżawiającego zażądał oddania gruntu, gdyż jego zdaniem skoro nie dotrzymałem terminu, dzierżawa wygasa. Czy to prawda?

Odpowiedź:

Jeżeli dzierżawca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, a w wypadku gdy czynsz jest płatny rocznie, jeżeli dopuszcza się zwłoki z zapłatą ponad trzy miesiące, wydzierżawiający może dzierżawę wypowiedzieć bez zachowania terminu wypowiedzenia.

Wydzierżawiający powinien jednak w pierwszej kolejności wezwać dzierżawcę do zapłaty czynszu, a potem dopiero, gdy czynsz nie zostanie uiszczony, ewentualnie wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym. Należy jednak podkreślić, że wydzierżawiający może, ale nie musi wypowiadać umowy dzierżawy, gdy dzierżawca nie płaci czynszu.

Zatem brak zapłaty czynszu nie powoduje wygaśnięcia dzierżawy. Działania w tym zakresie musi podjąć wydzierżawiający. Samo zatem spóźnienie w uiszczaniu czynszu nie powoduje wygaśnięcia umowy dzierżawy.

Jakie skutki wywiera zakup ziemi co do której toczy się postępowanie o zasiedzenie?

Bożena Wawrzynowska    |    16 października 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Niedawno kupiłem ziemię, co do której toczy się postępowanie o zasiedzenie. Umowa została zawarta u notariusza, a sprzedający nie poinformował mnie ani notariusza o tym postępowaniu i jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich. Również notariusz nie wspominał, by jakiekolwiek postępowanie toczyło się do tej nieruchomości. Co mam w jakiej sytuacji zrobić?

Odpowiedź:

Zatajenie przed nabywcą nieruchomości informacji o toczącym się postępowaniu sądowym i przemilczenie tego przed notariuszem może nie tylko wiązać się z odpowiedzialnością cywilną, ale przede wszystkim naraża takiego nieuczciwego kontrahenta na odpowiedzialność karną.

Nabywca nieruchomości w dobrej wierze, co do której toczy się postępowanie o zasiedzenie ma możliwość wyboru, w zależności od tego, na jakim etapie jest sprawa o zasiedzenie i jakie są szanse na jej korzystne zakończenie.

Po pierwsze, jeżeli sprawa nie rokuje szans na wygranie, tzn. roszczenia osób trzecich są zasadne i dobrze udokumentowane, nabywca winien zawiadomić sprzedawcę o toczącym się postępowaniu. W przypadku orzeczenia, że nieruchomość została zasiedziana przez osobę trzecią, może od umowy odstąpić i żądać zwrotu wpłaconych pieniędzy.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedawana stanowi własność osoby trzeciej, albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej. Odstąpienie od umowy oznacza, że strony winny zwrócić sobie nawzajem to, co sobie świadczyły. Sprzedający winien zatem zwrócić kupującemu kwotę uzyskaną tytułem ceny.

Po drugie nabywca ma prawo żądać naprawienia szkody, jaką poniósł w związku z istnieniem wady. Może zatem domagać się, m.in. kosztów zawarcia umowy, nakładów na nieruchomość, zwrotu utraconych korzyści oraz kosztów procesu, jakie poniósł w sprawie o zasiedzenie. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy przedawniają się z upływem roku od chwili, gdy kupujący dowiedział się o istnieniu wady prawnej. Jeśli jednak o wadzie prawnej kupujący dowiedział się na skutek wniosku o zasiedzenie, termin roczny przedawnienia biegnie od chwili uprawomocnienia postanowienia o zasiedzeniu.

Na koniec zaznaczyć należy, że sprzedającemu, który zataił tak ważną informacją grozi odpowiedzialność karna z art. 286 § 1 kodeksu karnego.

Czy jest możliwe wypowiedzenie umowy OC ciągnika przed upływem końca umowy?

Bożena Wawrzynowska    |    13 października 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Czy umowę ubezpieczenia OC samochodu lub ciągnika można wypowiedzieć przed okresem jej wygaśnięcia? Jakie są konsekwencje niewypowiedzenia umowy przed wygaśnięciem?

Odpowiedź:

Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych posiadacz pojazdu mechanicznego jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń trwa przez 12 miesięcy.

W przypadku opłacania składki ubezpieczeniowej w ratach, niezapłacenie przez ubezpieczonego lub ubezpieczającego raty składki w terminie oznaczonym przez zakład ubezpieczeń nie powoduje ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC jest możliwe tylko w przypadku zbycia pojazdu. W takiej sytuacji nabywca może przed upływem 30 dni od dnia nabycia wypowiedzieć umowę.

Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy.

Dla zmiany ubezpieczyciela po wygaśnięciu polisy konieczne jest zatem powiadomienie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu. W przeciwnym przypadku może dojść do sytuacji, że zarówno stary, jak i nowy ubezpieczyciel będą się domagać składki ubezpieczeniowej.

Kiedy przysługuje zwolnienie z podatku rolnego?

Bożena Wawrzynowska    |    11 października 2017    |    2 komentarze

Pytanie: Kupiłem ziemię na licytacji. Czy przysługuje mi zwolnienie z podatku rolnego? Mam też zamiar kupić grunty dzierżawione od ponad 10 lat. Jak w tej sytuacji będzie ze zwolnieniem? W urzędzie gminy twierdzą, że w obu przypadkach zwolnienie nie przysługuje.

Odpowiedź:

Informacja udzielona w urzędzie gminy jest zgodna z ustawą o podatku rolnym. Ustawa ta przewiduje, że zwolnione z podatku są grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha będące przedmiotem:
– prawa własności lub użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,
– umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
– wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie.

Ustawa o podatku rolnym nie definiuje umowy sprzedaży, dlatego należy w tym wypadku odwołać się do kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz. Kupujący zobowiązuje się natomiast ją odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Licytacja publiczna jest natomiast jednym z etapów egzekucji z nieruchomości. W jej wyniku następuje przeniesienie prawa własności nieruchomości na licytanta, który zaoferował najwyższą cenę. W przypadku nabycia w ramach licytacji publicznej nabywca nie staje się właścicielem w wyniku dobrowolnie zawartej umowy sprzedaży. Dzieje się to na skutek przybicia i przysądzenia własności, odbieranej dłużnikowi w postępowaniu egzekucyjnym. W myśl przytoczonego wyżej przepisu, jedynie nabycie gruntów w drodze umowy sprzedaży, w rozumieniu kodeksu cywilnego, uprawnia do zwolnienia z podatku rolnego. 

Zwolnienie z podatku nie przysługuje również w przypadku kupna gruntów uprzednio dzierżawionych. Nabywane grunty muszą prowadzić do powstania nowego gospodarstwa lub powiększenia istniejącego. Jeśli zatem już wcześniej wchodziły one w skład gospodarstwa rolnego nabywcy, to nie ma podstaw do stosowania zwolnienia. Nabycie takich gruntów nie powoduje bowiem ani powiększenia tego gospodarstwa, ani jego utworzenia.