Podatek od sprzedaży ziemi rolnej

Bożena Wawrzynowska    |    12 grudnia 2016    |    Komentarze (0)

W kwestii należności publicznoprawnych z tytułu prowadzonej działalności rolniczej moim zdaniem ciekawym i ważnym tematem jest  temat podatku od sprzedaży gruntu rolnego. Dziś chciałabym przestawić swoje spostrzeżenia na ten temat. Zrobie to na podstawie przykładu z życia i odpowiedzi na pytanie: „chciałbym sprzedać grunt, który kupiłem 3 lata temu . Czy od sprzedaży będę musiał zapłacić podatek?”

Dla oceny skutków podatkowych sprzedaży gruntu istotne znaczenia ma fakt, czy przedmiotowe grunty są gruntami rolnymi. Wskazać należy, że co do zasady dochody ze sprzedaży nieruchomości opodatkowane są podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Art. 10 ust. 1 pkt 8 Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2012 r., poz. 361 t.j.) zalicza do źródeł przychodów, z których dochód podlega opodatkowaniu, także środki pochodzące z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części, jeżeli nie następuje ono w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości.

Jednakże ustawodawca objął dochód pochodzący ze sprzedaży gruntów rolnych jednym z tzw. wyłączeń przedmiotowych, co oznacza, że dochody takie nie podlegają opodatkowaniu. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 28 tej ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Jednakże zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.

Zatem jeśli grunt jest gruntem rolnym wchodzącym w skład jego gospodarstwa, a po sprzedaży grunt ten nie utraci charakteru rolnego, wówczas nie będzie on zobowiązany do zapłaty podatku od uzyskanego dochodu. W przeciwnym razie, tj. gdy grunt przestanie być wykorzystywany w rolnictwie, dochód z jego sprzedaży będzie opodatkowany. Dzieje się tak, bowiem sprzedaż nastąpi przed upływem 5 lat od nabycia. Stawka podatku uzależniona będzie od wielkości osiągniętego dochodu.

Dodatkowo zwracam uwagę na fakt, że sprzedaż nieruchomości rolnych opodatkowana jest podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej PCC). Wynika to z art. 1 ust. 1 lit. a) Ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z 2007 r., Nr 68, poz. 450 t.j.), zgodnie z którym PCC podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Przepis ten dotyczy także nieruchomości.

Wysokość tego podatku jest uzależniona od wartości rynkowej nieruchomości ustalanej na podstawie średnich cen obowiązujących w danej miejscowości. Stawka podatku wynosi 2% wartości sprzedawanego prawa majątkowego, w tym przypadku będzie to 2% wartości sprzedawanej nieruchomości. Jednakże zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o PCC, obowiązek podatkowy spoczywa na kupującym.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: