Kiedy przysługuje prawo pierwokupu?

Bożena Wawrzynowska    |    11 grudnia 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Od 2008 r. dzierżawię grunt rolny. Mam zawartą umowę pisemna z datą pewną do 2018 r. Ostatnio wydzierżawiający sprzedał grunt bratu. Czy przysługuje mi prawo pierwokupu?

Odpowiedź:

Najważniejsze regulacje dotyczące prawa pierwokupu zostały zawarte w ustawie  o kształtowaniu ustroju rolnego. W myśl art. 3 ustawy, w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż Agencja Nieruchomości Rolnych, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy, jeżeli umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną oraz była wykonywana co najmniej 3 lata, licząc od tej daty, i jednocześnie nabywana nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy lub jest dzierżawiona przez spółdzielnie produkcji rolnej.

Przy braku uprawnionego do pierwokupu lub w przypadku niewykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy ANR, gdy przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość rolna o powierzchni nie mniejszej niż 0,3 ha.

Powyższe prawo pierwokupu (na rzecz dzierżawcy, a w następnej kolejności – Agencji) nie znajdzie zastosowania, m.in. w sytuacji, gdy nabywcą nieruchomości rolnej jest osoba bliska zbywcy w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Kluczowym dla niniejszego przypadku jest ustawowe określenie „osoba bliska zbywcy”. Ustawa w tym przypadku odsyła do ustawy  o gospodarce nieruchomościami.

Przez osobę bliską w rozumieniu art. 4 punkt 16 w/w ustawy należy rozumieć zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę, która pozostaje ze zbywcą faktycznie we wspólnym pożyciu. Z brzmienia tego przepisu wynika wprost, że brat jest osobą bliską zbywcy, zatem w omawianym przypadku dzierżawcy nie przysługiwała możliwość skorzystania z prawa pierwokupu.

Gdyby jednak nabywcą nie była osoba bliska w rozumieniu przywołanych przepisów, dzierżawcy przysługiwałoby prawo pierwokupu, bowiem zawarł umowę dzierżawy w formie pisemnej, z datą pewną, a dzierżawa była wykonywana przez co najmniej 3 lata. Należy założyć przy tym dodatkowo, że przedmiot dzierżawy stanowiły grunty rolne.

Umowa sprzedaży nieruchomości rolnej zawarta z pominięciem przysługującego dzierżawcy prawa pierwokupu jest z mocy  kodeksu cywilnego nieważna.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: