Kiedy przysługuje zwolnienie z podatku rolnego?

Bożena Wawrzynowska    |    11 października 2017    |    2 komentarze

Pytanie: Kupiłem ziemię na licytacji. Czy przysługuje mi zwolnienie z podatku rolnego? Mam też zamiar kupić grunty dzierżawione od ponad 10 lat. Jak w tej sytuacji będzie ze zwolnieniem? W urzędzie gminy twierdzą, że w obu przypadkach zwolnienie nie przysługuje.

Odpowiedź:

Informacja udzielona w urzędzie gminy jest zgodna z ustawą o podatku rolnym. Ustawa ta przewiduje, że zwolnione z podatku są grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha będące przedmiotem:
– prawa własności lub użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,
– umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
– wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie.

Ustawa o podatku rolnym nie definiuje umowy sprzedaży, dlatego należy w tym wypadku odwołać się do kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz. Kupujący zobowiązuje się natomiast ją odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Licytacja publiczna jest natomiast jednym z etapów egzekucji z nieruchomości. W jej wyniku następuje przeniesienie prawa własności nieruchomości na licytanta, który zaoferował najwyższą cenę. W przypadku nabycia w ramach licytacji publicznej nabywca nie staje się właścicielem w wyniku dobrowolnie zawartej umowy sprzedaży. Dzieje się to na skutek przybicia i przysądzenia własności, odbieranej dłużnikowi w postępowaniu egzekucyjnym. W myśl przytoczonego wyżej przepisu, jedynie nabycie gruntów w drodze umowy sprzedaży, w rozumieniu kodeksu cywilnego, uprawnia do zwolnienia z podatku rolnego. 

Zwolnienie z podatku nie przysługuje również w przypadku kupna gruntów uprzednio dzierżawionych. Nabywane grunty muszą prowadzić do powstania nowego gospodarstwa lub powiększenia istniejącego. Jeśli zatem już wcześniej wchodziły one w skład gospodarstwa rolnego nabywcy, to nie ma podstaw do stosowania zwolnienia. Nabycie takich gruntów nie powoduje bowiem ani powiększenia tego gospodarstwa, ani jego utworzenia.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: