Jak rozwiązać najlepiej umowę dzierżawy?

Bożena Wawrzynowska    |    26 stycznia 2018    |    Komentarze (0)

Pytanie: Zawarłem umowę dzierżawy gruntów rolnych na 10 lat. Obecnie z uwagi na fakt, że zmniejszyłem produkcję mleka, chciałbym ją rozwiązać. Czy jest to możliwe?

Odpowiedź:

Zakończenie dzierżawy gruntów rolnych może nastąpić zawsze także wskutek rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron. W kodeksie cywilnym brak jest odrębnej regulacji poświęconej tej problematyce. Ustawodawca dopuszcza jednak taką możliwość. Potwierdza to art. 77 k.c. określający formę rozwiązania kontraktu przez strony.

Mianowicie według art. 77. § 1 kodeksu cywilnego uzupełnienie lub zmiana umowy wymaga zachowania takiej formy, jaką ustawa lub strony przewidziały w celu jej zawarcia. Jeżeli umowę zawarto w formie pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej, jej rozwiązanie za zgodą obu stron, jak również odstąpienie od niej albo jej wypowiedzenie wymaga zachowania formy dokumentowej, chyba że ustawa lub umowa zastrzega inną formę. Jeżeli umowa została zawarta w innej szczególnej formie, jej rozwiązanie za zgodą obu stron wymaga zachowania takiej formy. Odstąpienie od umowy albo jej wypowiedzenie powinno być stwierdzone pismem.

Możliwość zawarcia umowy rozwiązującej oparta jest na zasadzie swobody umów, która obejmuje obok kształtowania treści, także możliwość decydowania o rozwiązaniu już istniejącego stosunku prawnego. Zatem najlepiej przygotować pismo wskazujące, że strony zgodnie postanawiają, że z określonym dniem rozwiązaniu ulega umowa dzierżawy. Trzeba wskazać, kiedy była zawarta ta umowa oraz nanieść na niej podpisy stron (dzierżawcy i wydzierżawiającego).

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: