Czy trzeba przepisać gospodarstwo aby otrzymać emeryturę z KRUS?

Bożena Wawrzynowska    |    07 czerwca 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Rodzice są współwłaścicielami gospodarstwa. Tata w marcu skończył 65 lat, a mama ma 55. Czy muszą przepisać gospodarstwo, aby tata dostał emeryturę?

Odpowiedź:
Tata Pani nie może na razie przejść na emeryturę (jeśli nie chodzi o emeryturę wcześniejszą), ponieważ nie osiągnął jeszcze obecnie obowiązującego wieku emerytalnego wynoszącego dla mężczyzn urodzonych w marcu 1952 r. 66 lat i 5 miesięcy. Powrót do dawnego wieku emerytalnego, który dla mężczyzn wynosił 65 lat, a dla kobiet 60 lat, nastąpi od października br. Wtedy tata może nabyć prawo do emerytury, jeśli ma co najmniej 25 lat stażu ubezpieczeniowego w KRUS. Prawo to nie jest uzależnione od zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej. Tak więc rodzice nie będą musieli wyzbyć się własności lub przynajmniej posiadania gospodarstwa. Wymóg taki obowiązuje natomiast w przypadku przejścia na wcześniejszą emeryturę rolniczą.

W przypadku jednak, gdy rolnik uprawniony do emerytury nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, będzie dostawał jedynie część składkową świadczenia. Natomiast wypłata części uzupełniającej (znacznie wyższej) ulega zawieszeniu. Wyjątki od tej zasady jednak istnieją. I tak na przypadku, gdy rencista lub emeryt uprawniony do emerytury prowadzi działalność rolniczą z małżonkiem podlegającym ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy, wypłaty nie zawiesza się. Jeśli więc Pani mama podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu w KRUS, rodzice będą mogli nadal prowadzić gospodarstwo. Tata zaś otrzyma całą emeryturę.

W myśl natomiast przepisów ustawy część uzupełniająca emerytury (lub renty) jest natomiast zawieszana w jednej czwartej, jeśli:
– uprawniony do świadczenia nie zawarł umowy z następcą i nie ma możliwości sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego co najmniej po cenie odpowiadającej ich oszacowaniu według przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa albo
– trwają czynności zmierzające do wywłaszczenia tych nieruchomości, ich wykupu na cel uzasadniający wywłaszczenie albo do trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej na podstawie odrębnych przepisów lub
– nieruchomości te są położone w strefie ochronnej lub na innym obszarze specjalnym, utworzonym na podstawie odrębnych przepisów w związku z wprowadzeniem ograniczeń w użytkowaniu gruntów rolnych albo w celach ochronnych.

Należy rozważyć, czy mama Pani nie mogłaby przejść na wcześniejszą emeryturę, skoro ma już 55 lat. Aby ją otrzymać, musiałaby udowodnić co najmniej 30 lat ubezpieczenia w KRUS. Przy czym do tego okresu można również doliczyć okresy pracy w gospodarstwie rolnym rodziców po ukończeniu 16 roku życia przypadające przed 1 stycznia 1983 r. Gdyby mama spełniała ten warunek i chciała przejść na wcześniejszą emeryturę, rodzice musieliby przekazać gospodarstwo (ewentualnie sprzedać) lub wydzierżawić na co najmniej 10 lat. Jeżeli rodzice się na to zdecydują, to także tata Pani będzie mógł przejść na wcześniejszą emeryturę, gdyż wymagany dla mężczyzny wiek wynosi w tym przypadku 60 lat.

Trzeba na zakończenie podkreślić, że możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę rolniczą będą miały tylko te osoby, które spełnią wszystkie wymagane warunki dotyczące wieku, stażu ubezpieczeniowego i zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej do końca 2017 r.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: