Czy ubezpieczenie upraw rolnych jest obowiązkiem?

Bożena Wawrzynowska    |    05 lipca 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Otrzymałem w darowiźnie grunty rolne i rozpocząłem działalność rolniczą. Mam pytanie o ubezpieczenie upraw. Jakie zasady wynikają z przepisów i czy są kary za brak takiego ubezpieczenia?

Odpowiedź:

Ustawa o ubezpieczeniu upraw wskazuje, że rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie  jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia obowiązkowego upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. W dalszej części ustawa stanowi, że obowiązek ubezpieczenia uważa się za spełniony, jeżeli od lipca roku następującego po roku, za który rolnik uzyskał płatności bezpośrednie, w okresie 12 miesięcy ochroną ubezpieczeniową objęte jest co najmniej 50% powierzchni upraw od co najmniej jednego z wyżej wymienionych ryzyk.

Według ustawy odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia upraw rozpoczyna się w przypadku ubezpieczenia tych upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez: powódź, suszę, grad i przymrozki wiosenne – po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego. Natomiast jeżeli chodzi o ujemne skutki przezimowania – od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, z tym że powinna być ona zawarta w terminie do 1 grudnia.

Rolnik, który nie spełnił obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie, jest obowiązany wnieść opłatę za niespełnienie tego obowiązku. Wysokość opłaty za brak ubezpieczenia obowiązującej w każdym roku kalendarzowym stanowi równowartość w złotych 2 euro od 1 ha. Wnosi się ją na rzecz gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika. Dotychczas w praktyce kara ta nie była jednak stosowana.

Warto wspomnieć o innych skutkach prawnych wynikających z niezawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego upraw. Jeżeli w dniu wystąpienia szkód co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk (wymienionych powyżej), wszelka pomoc publiczna jest zmniejszana o połowę.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: