Jak uregulować rozbieżności widniejące w dokumentach a dotyczące powierzchni działek?

Bożena Wawrzynowska    |    03 kwietnia 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: W 1987 r. ojciec przekazał mi działkę o powierzchni 8,56 ha, którą otrzymał w wyniku reformy rolnej. W tym samym roku kupiłem od sąsiada 6,67 ha – również z reformy rolnej. Obecnie przy dopłatach bezpośrednich okazało się, że powierzchnia każdej z działek jest faktycznie mniejsza o 40 arów, czyli państwo przez kilkadziesiąt lat pobierało podatek rolny od większej powierzchni. W starostwie usłyszałem, że uregulowanie tych rozbieżności należy do moich obowiązków, czyli ja mam opłacić wszystkie koszty regulacji prawnych i geodezyjnych. Kto w końcu odpowiada za te rozbieżności?

Odpowiedź:

Ewidencję gruntów i budynków oraz gleboznawczą klasyfikację gruntów prowadzą starostowie.  Ewidencja gruntów i budynków obejmuje m.in. informacje dotyczące gruntów, w tym ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas gleboznawczych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty. W oparciu o te dane sporządzane są analizy statystyczne, planistyczne, a także wykorzystuje się je do wymiaru podatków.

W związku z powyższym starostowie zobowiązani są do dbałości o to, aby dane ujawnione w ewidencji były zgodne ze stanem rzeczywistym oraz powinni na bieżąco je aktualizować. W oparciu o to organy państwowe, sądy, kancelarie notarialne oraz właściciele są obowiązani zgłaszać właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian. Dodatkowo na żądanie starosty właściciele gruntów zgłaszający zmiany są obowiązani dostarczyć dokumenty geodezyjne, kartograficzne i inne niezbędne do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków.

Aktualizacja operatu ewidencyjnego następuje poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych. Dane zawarte w ewidencji podlegają aktualizacji z urzędu lub na wniosek osób zainteresowanych

Z urzędu wprowadza się do ewidencji zmiany wynikające z prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, ostatecznych decyzji administracyjnych, aktów normatywnych, opracowań geodezyjnych i kartograficznych, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierających wykazy zmian danych ewidencyjnych, dokumentacji architektoniczno-budowlanej gromadzonej i przechowywanej przez organy administracji publicznej oraz ewidencji publicznych prowadzonych na podstawie innych przepisów. W związku z powyższym dane polegające na sprostowaniu powierzchni działki wobec ujawnienia nieścisłości nie są wpisywane z urzędu.

W zaistniałej sytuacji to rolnik powinien wystąpić do właściwego starosty z wnioskiem o zmianę danych ujawnionych w ewidencji. Koszty zakładania osnów geodezyjnych, sporządzania mapy zasadniczej, ewidencji gruntów i budynków oraz map topograficznych, a także systemu informacji o terenie pokrywa się z budżetu państwa oraz ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. W kosztach tych, celem realizacji zadań własnych, mogą uczestniczyć jednostki samorządu terytorialnego lub inni inwestorzy.

W związku z powyższym zmiany danych w ewidencji nie wiążą się z koniecznością uiszczania opłat urzędowych. Jednak dokumentami mogącymi potwierdzić rzeczywistą powierzchnię działek są wyniki terenowych pomiarów geodezyjnych, które mogą być przeprowadzone przez uprawnionego geodetę. Wykonanie takich pomiarów leży po stronie właściciela nieruchomości, a co za tym idzie, powinien on także ponieść koszty tych czynności.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: