Jak ustala się dochód z gospodarstwa rolnego?

Bożena Wawrzynowska    |    20 listopada 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Oboje z żoną staramy się o renty z KRUS. Ze względu na zły stan zdrowia i brak sił do pracy oddaliśmy w zeszłym roku gospodarstwo w nieodpłatną dzierżawę, żeby ziemia nie leżała odłogiem. Dzierżawca opłaca podatek. Żyjemy z niewielkich oszczędności. Żona ma znaczny stopień niepełnosprawności. Starałem się o przyznanie zasiłku opiekuńczego na nią, ale gmina odmówiła, bo z powodu posiadania ziemi przekraczamy kryterium dochodowe. Czy to zgodne z prawem, gdy ziemia jest oddana w dzierżawę i nie uzyskujemy z niej żadnego dochodu? Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało decyzję gminy w mocy. Czy warto odwołać do sądu administracyjnego?

Odpowiedź:

Trudno przewidzieć, jaki wyrok wyda WSA, gdyż orzecznictwo w tej sprawie nie jest jednolite. Dominująca w ostatnich latach linia orzecznicza jest niekorzystna dla rolników, którzy są formalnie właścicielami gospodarstw rolnych, ale nie uzyskują z nich żadnych dochodów.

Zgodnie ustawą o świadczeniach rodzinnych, w przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez prezesa GUS. Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę. Nie uwzględnia się jedynie:
gruntów oddanych w dzierżawę na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;
– gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
– gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty strukturalnej.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 4 lutego 2015 r.  orzekł, że ustawodawca w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych przyjął domniemanie, że z gospodarstwa rolnego uzyskuje się dochód. Według sądu odbywa się to niezależnie od tego, czy się w tym gospodarstwie pracuje, czy też zostało ono oddane w posiadanie zależne innej osobie.

Z kolei w wyroku z 18 lutego 2010 r.  NSA stwierdził, że  ustawa o świadczeniach rodzinnych ustanawia prawną zasadę ryczałtowego obliczania dochodu rolnika. Należy wykładać go w ten sposób, że określony w nim szacunkowy dochód z gospodarstwa rolnego uwzględnia się niezależnie od tego, czy gospodarstwo to jest faktycznie użytkowane.

Podobnie NSA orzekł w wyroku z 27 października 2010 r. uznając, że w/w ustawa nie mówi o dochodzie faktycznie osiąganym z działalności rolniczej. Zwiera ona natomiast założenie, że kwota wynikająca z przewidzianego w nim wyliczenia jest dochodem miesięcznym przyjętym do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego (i innych świadczeń rodzinnych.)

Wojewódzkie sądy administracyjne, orzekając w podobnych sprawach, powołują się na te wyroki. Odmienne orzeczenia pochodzą z okresu wcześniejszego. I tak np. WSA w Łodzi w wyroku z 7 kwietnia 2009 r. uznał, że ustawodawca w art. 5 ust. 8 ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadził zasadę ujednoliconego liczenia dochodów z gospodarstwa rolnego, o ile gospodarstwo to stanowi źródło utrzymania dla rodziny wnioskodawcy, czyli o ile zainteresowany faktycznie uzyskał dochód.

Podobny pogląd wyraził WSA w Łodzi w wyroku z 29 września 2008 r. w którym podkreślił, iż termin „utrzymuje się z gospodarstwa rolnego” oznacza, iż gospodarstwo to jest prowadzone, dostarcza środków utrzymania.

Jeśli zdecyduje się Pan na wniesienie skargi do WSA, warto powołać się na ww. orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Jednak wynik wydaje się mocno niepewny. Najlepszym wyjściem byłoby nabycie prawa do renty z KRUS i wydzierżawienie gospodarstwa na zasadach określonych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: