Czy przez zaległości w KRUS mogę stracić ziemię?

Bożena Wawrzynowska    |    30 sierpnia 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Mam zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wobec KRUS. Czy jest możliwe, że KRUS przez komornika zacznie sprzedawać moje grunty?

Odpowiedź:

Co do zasady jest to możliwe, choć najpierw KRUS powinien skorzystać z innych możliwości ściągnięcia składek.

Art. 51 Ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników przewiduje, że egzekucję należności z tytułu nieopłaconych w terminie składek na ubezpieczenie społeczne rolników prowadzi się w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przepis ten ma również zastosowanie do składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zgodnie ze wspomnianą ustawą  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, środkami egzekucyjnymi w ściąganiu należności pieniężnych są egzekucja z:
– pieniędzy,
– wynagrodzenia za pracę,
– świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego, a także z renty socjalnej,
– rachunków bankowych i z innych wierzytelności pieniężnych,
-praw majątkowych (takich np. jak autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne),
-ruchomości i nieruchomości (pojazdów, maszyn, budynków i gruntów)

Egzekucja z nieruchomości może być jednak prowadzona wyłącznie w przypadku, gdy inne wymienione wyżej środki egzekucyjne nie były możliwe do zastosowania lub okazały się bezskuteczne. W odniesieniu do należności przysługujących KRUS organem egzekucyjnym jest naczelnik właściwego urzędu skarbowego, a nie KRUS, ani komornik.

KRUS może też zabezpieczyć swoje wierzytelności poprzez wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej gospodarstwa.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: