Ile ziemi muszę przekazać aby syn mógł ubiegać się o premię dla młodego rolnika?

Bożena Wawrzynowska    |    03 listopada 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Mój syn zamierza ubiegać się o premię dla młodego rolnika. Czy przed złożeniem wniosku muszę mu przekazać całe gospodarstwo czy wystarczy tylko część? Czy musi to być darowizna czy mogę mu wydzierżawić grunty?

Odpowiedź:

Przepisy odnośnie premii dla młodych rolników z PROW 2014-2020 mówią, że kandydat do tej pomocy musi przed złożeniem wniosku (ale nie wcześniej niż 12 miesięcy) rozpocząć urządzanie gospodarstwa rolnego. Oznacza to, że musi posiadać gospodarstwo o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha. Termin „posiadanie” oznacza, że ten wymagany hektar może być jego własnością, ale równie dobrze może go dzierżawić.

Odnośnie do formy prawnej nabycia gospodarstwa, które urządza przyszły młody rolnik, ARiMR informuje, że ma ono stanowić przedmiot własności lub posiadania, to znaczy, że dopuszczone są wszystkie formy prawne, które przenoszą prawo własności nieruchomości lub prawo jej posiadania na rzecz osoby urządzającej gospodarstwo. Uregulowania prawne dotyczące formy przekazania własności nieruchomości lub przeniesienia prawa posiadania określają przepisy Kodeksu cywilnego.
Niemniej jednak prawodawca określił (§ 7 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej) jakie formy władania użytkami rolnymi należy uwzględniać przy ustalaniu minimalnej powierzchni gospodarstwa jak również wskazał jakie użytki rolne bierze się pod uwagę przy wyliczaniu wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Są to:
a) własność;
b) użytkowanie wieczyste;
c) dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas nieoznaczony lub na okres co najmniej 5 lat, jednak nie krótszy niż do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
d) dzierżawy od podmiotów innych niż wymienione w pkt 3, na podstawie umowy dzierżawy zawartej:
– w formie aktu notarialnego albo z datą pewną oraz
– na okres co najmniej 10 lat, jednak nie krótszy niż do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

W związku z tym dzierżawa krótkoterminowa będzie mało korzystną dla wnioskodawcy forma, posiadania gruntu w okresie urządzania, ponieważ dzierżaw krótkoterminowych nie sumuje się przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie, w tym powierzchni minimalnej i punktowanej oraz nie bierze się jej pod uwagę przy ustalaniu wielkości ekonomicznej gospodarstwa.

Jednak do samego złożenia wniosku o premie dla młodego rolnika wystarczy, jeżeli będzie on przed złożeniem wniosku dzierżawił choćby hektar użytków rolnych, a w biznesplanie pokaże ile faktycznie ziemi nabędzie po przyznaniu pomocy.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: